บริการจัดการแมลงและสัตว์รบกวนอื่นๆ

IMG_1689

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ เคมีที่ใช้บริการจัดการ แมลงพาหะ และ สัตว์ฟันแทะ

การที่จะควบคุมแมลงพาหะ และ สัตว์ฟันแทะให้ได้ผลนั้น ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญหลักๆ 4 ประการคือ วิธีบริการที่ได้ผล อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสม เคมีที่มีประสิทธิภาพ และ สุดท้ายคือบุคลากรผู้ให้บริการที่มีความรู้จริง คิงส์ฯให้บริการท่านด้วยองค์ประกอบ 4 ประการดังกล่าวเพื่อให้ผลของงานบริการออกมาได้ดีที่สุด

วิธีบริการที่ได้ผล IPM – Integrated Pest Management

คิงส์ฯ เป็นผู้ให้บริการจัดการ แมลงพาหะ และ สัตว์ฟันแทะ โดยอ้างอิงหลักการ IPM (Integrated Pest Management) ซึ่งเป็นหลักวิชาการและการปฏิบัติที่ยอมรับจากทั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเป็นสากลดังนี้

1.1 การสำรวจสถานที่ก่อนปฎิบัติงาน (Preliminary Inspection)

การตรวจเช็คโดยละเอียดตามจุดต่างๆโดยเน้นเป็นพิเศษในบริเวณที่มักพบปัญหา เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องใต้บันไดปล่องหุ้มท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ รวมถึงรอยแตกร้าวของพื้นและผนังต่างๆ

1.2 การสำรวจจำนวน และ แจกแจงชนิด (Monitoring and Identification)

การสำรวจจำนวนประชากรแมลงและสัตว์รบกวนต่างๆที่พบ และจำแนกแจกแจงชนิดของแมลงและสัตว์รบกวน เพื่อการวางแผนปฎิบัติงานในขั้นตอนต่อๆไปที่แม่นยำและได้ผล

1.3 การเลือกวิธีจัดการและการจัดการที่เหมาะสม (Planning and Control)

การเลือกวิธีในการจัดการแมลงและสัตว์รบกวนที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยแบ่งเป็นสามประเภท ได้แก่ การแนะนำการปรับสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล การจัดการด้วยวิธีทางกลไก และ การจัดการด้วยวิธีทางเคมี

1.3.1 การแนะนำการปรับสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล (Sanitation and Environmental Alteration)

การปรับสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาลโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่ เป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้ผลในระยะยาวในการควบคุมแมลงและสัตว์รบกวน ตัวอย่างเช่น การอุดรอยน้ำรั่วตามหลังคาเพื่อลดความชื้นซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดปลวก การอุดรอยร้าวตามพื้นหรือกำแพงเพื่อปิดทางเข้าออกสู่ภายในอาคารของมดแมลงสาบ การปิดท่อน้ำทิ้งด้วยตะแกรงหรือตาข่ายเหล็กเพื่อปิดทางเดินของหนู การจัดการขยะที่ดีไม่หมักหมมเพื่อลดแหล่งหากินของ หนู มด และ แมลงสาบ หรือ การติดม่านลมบริเวณประตูเข้าออกอาคารเพื่อลดจำนวนยุงที่จะบินเข้าสู่อาคาร เป็นต้น

1.3.2 การจัดการด้วยวิธีทางกลไก (Mechanical Control)

การจัดการทางกลไกเป็นอีกวิธีในการควบคุมจำนวนประชากรแมลงและสัตว์รบกวน เช่น การวางกับดักหนู การวางกับดักกาวดักมดหรือแมลงสาบ เป็นต้น

1.3.3 การจัดการด้วยวิธีทางเคมี (Chemical Control)

การจัดการด้วยเคมีนั้นจะถูกเลือกใช้ก็ต่อเมื่อมีการสำรวจพบจำนวนแมลงหรือสัตว์รบกวนแล้วเท่านั้น เป็นวิธีที่ปฎิบัติแล้วเห็นผลในการลดจำนวนประชากรแมลงหรือสัตว์รบกวนได้เร็ว แต่ผู้ปฎิบัติงานจะต้องมีความรู้ ผ่านการอบรม และ ทำงานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการใช้เคมี โดยเคมีที่จะใช้ในการควบคุมแมลงและสัตว์รบกวน จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดแมลงและสัตว์รบกวนและบริเวณพื้นที่ ที่พบปัญหา

1.4 การตรวจเช็คหลังปฎิบัติงาน การประเมินผลและทำรายงาน (Post-Inspection, Evaluation and Reporting)

การตรวจเช็คอีกครั้งโดยละเอียดตามจุดต่างๆที่มีรายงานว่าพบปัญหาแมลงหรือสัตว์รบกวน หลังจากที่ได้มีการจัดการไปแล้ว เพื่อสำรวจปัญหาและประเมินผลการทำงาน รวมทั้งการนำผลไปปรับใช้กับการทำงานในครั้งต่อๆไป รวมไปถึงการทำรายงานเพื่อสรุปผลของการปฏิบัติงานอีกด้วย