ทำไมต้อง KING SERVICE CENTER

mr-suchart
Company Profile

บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านจัดการปลวกและแมลงรบกวนต่างๆ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดยนายสุชาติ ลีละยุทธโยธิน กรรมการผู้จัดการ ให้บริการโดยยึดหลักการจัดการแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงานบริการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและปลอดต่อผู้อยู่อาศัย ตามหลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับและใช้กันเป็นสากลในต่างประเทศ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมกำจัดแมลงเป็นใบแรกในประเทศไทย เลขที่ 01/2523 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการ ด้วยการคิดค้นวิจัยเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆเพื่องานบริการที่มากกว่าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ ทั้งยังได้รับประกาศณียบัตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา “Pennsylvania State University” และ “Purdue University” อีกด้วย

 

education-1
education-2

VISION

“คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นผู้นำในบริการจัดการปลวก แมลง และสัตว์รบกวนต่างๆ โดยเน้นความเป็นเลิศ 3 ประการ คือ ทีมงานมืออาชีพ คุณภาพงานบริการและความปลอดภัย ทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน”

MISSION

 1. หมั่นคิดค้นวิธีการและวิจัยผลิตภัณฑ์ ในการให้บริการใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ
 2. ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมความรู้พนักงาน ทั้งในด้านเทคนิคการบริการ มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมพื้นฐานที่ดี รวมถึงการให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 3. เจาะจงใช้เคมี วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับโดยสากล
 4. ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีใจรักในงานบริการ ซื่อสัตย์และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า โดยใช้หลักการ
  PQRS:
  P – Punctuality
  Q – Quality
  R – Reliability
  S – Sincerity

Philosophy

สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษ นับตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งมา นั่นก็คือ ปรัชญา CEMT ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการให้บริการมาโดยตลอด ประกอบด้วย

C – Chemical: Quality & Safety

คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก เราจึงเจาะจงใช้เคมีที่มีประสิทธิภาพสูงและให้ความปลอดภัยมากที่สุดกับลูกค้า และผู้อยู่อาศัยซึ่งเคมีของเรานั้นได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา และเป็นที่ยอมรับโดยสากล

E – Equipment: Right Tools for the Job

อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ ทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาทำงาน

M – Management: Effective & Efficient

เน้นการบริหารจัดการที่ดี รอบคอบ เช่นการ จัดส่งเคมีให้ถึงมือลูกค้าอย่างรัดกุม เพื่อลูกค้าสามารถได้รับเคมีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเยี่ยม ช่วยให้บริษัทให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด

T – Training: Right Man for the Job

มุ่งมั่นพัฒนาอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ ด้วยระบบการเรียนการสอนรวมถึงการวัดระดับโดยแผนกฝึกอบรมของบริษัทด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงมากว่า 30 ปี ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการอบรม ทั้งภาคปฏิบัติและภาคสนาม นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการอบรมที่ทางบริษัทได้นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแน่ใจได้ว่าบุคลากรของคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในระดับมาตรฐานสากล