ร่วมงานกับเรา

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการเพื่ออ่านคุณสมบัติ พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครผ่านทางอีเมล hr@kingservice.co.th
และเว็บไซต์ที่บริษัทฯ ลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อสงสัย หรือข้อซักถามเกี่ยวกับการบริการป้องกันจัดการปลวก และแมลงตรวจติดตามประเมินผลการบริการปลวกและแมลง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันจัดการปลวกและแมลง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหายจากผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา นโบายและมาตรฐานของบริษัท

สวัสดิการ

 • ลาพักร้อนประจำปี
 • งานเลียงสังสรรค์ประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส
 • เงินช่วยเหลือแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท งานฌาปนกิจ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • รางวัลอยู่นาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำากัดวฒการศึกษา
 • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีรถจักรยานยนด์เป็นตัวเอง
 • พอรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มีความขยันอดทนและกระตือรือรันในการทำงาน
 • อัตราเงินเดือน 12,000 – 15,000

ส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
E-mail: hr@kingservice.co.th

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สำรวจปัญหา รวมทั้งสามารถจำแนกชนิดของแมลงและสัตว์พาหะได้เบื้องต้น
 • วางแผน และบริการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในพื้นที่บริการได้
 • เข้าแก้ไขปัญหาแมลงและสัตว์พาหะที่เกิดซ้ำในพื้นที่บริการให้จบลงได้
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ลาพักร้อนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท งานฌาปนกิจ
 • รางวัลอายุงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • ชุดยูนิฟอร์ม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย’หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • .ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถท่งานเป็นกะได้
 • ขับรถยนต์ใด้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
E-mail: hr@kingservice.co.th

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแล และวางแผนในการปฏิบัติงาน ณ ที่จุดปฏิบัติงาน (กรณีแทพหัวหน้างาน)
 • ติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ณ จุดที่ปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • อิ่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ลาพักร้อนประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • งานเลี้ยงสั่งสรรค์ประจำปี
 • ประกันอุบัติเหต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท งานฌาปนกิจ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

ส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
E-mail: hr@kingservice.co.th