KingFoam อัดเคมีกำจัดปลวกในรูปแบบโฟม

kingfome-0

KingFoam

เทคโนโลยีใหม่ในการอัดน้ำยารูปแบบโฟมทำให้การอัดเคมีในบริเวณสำคัญมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยอัตราการขยายตัวของโฟมที่มีมากกว่าน้ำถึง 30 เท่า ทำให้การอัดเคมีถมเต็มใต้พื้น เสาโพรง กำแพงสองชั้น และช่องต่างๆภายในบ้าน เป็นไปได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ การฉีดพ่นเคมีในรูปของน้ำทั่วไปมักมีจุดอ่อนเพราะระดับความลาดเอียง ความหนาแน่น ร่องแตกหรือรอยทรุดของอาคาร เคมีในรูปของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอ ที่ลุ่มจะมีเคมีสะสมและขังนองไว้มากเกินไป ส่วนที่ดอนก็จะมีเคมีน้อยจนเกินไป ในขณะที่ KingFoam จะขยายตัวแทรกซอนทั่วถึงแม้ในมุมอับต่างๆ ซึ่งวิธีการฉีดพ่นเคมีในรูปแบบน้ำทั่วไปจะเข้าไม่ถึง เช่น บริเวณปล่องท่อน้ำทิ้ง (ท่อชาร์ป) จึงสามารถจัดการปลวกภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

kingfoam-1
kingfoam-2
kingfoam-3