กำจัดแมลงในโรงงานยังไง ให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

แมลงรบกวนเป็นปัญหาใหญ่ของโรงงานอุตสาหกรรม แต่จะเลือกกำจัดแมลงในโรงงานอย่างไรให้ปลอดภัย มีปัจจัยอะไรที่เราต้องคำนึงบ้าง ลองมาดูกัน

Ksv Blog 28


กำจัดแมลงในโรงงานยังไง ให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัดแมลงในโรงงาน

การรักษาความสะอาด สุขอนามัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก แต่ปัญหาเรื่องแมลงรบกวนอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานและสุขอนามัยของโรงงานมากกว่าที่ใครหลายคนคิด ดังนั้นการกำจัดแมลงในโรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานควรกำจัดแมลงรบกวนต่าง ๆ เป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อแรงงานคนและสินค้า รวมถึงเครื่องจักรภายในโรงงาน

แต่จะกำจัดแมลงในโรงงานอย่างไรให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เรามีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงเมื่อต้องกำจัดแมลงรบกวนต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมมาฝาก

6 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อการกำจัดแมลงในโรงงานอย่างปลอดภัย

 1. วางแผนรูปแบบการกำจัดแมลง
  ก่อนเริ่มกำจัดแมลงในโรงงานเราต้องรู้ก่อนว่าภายในโรงงานต้องกำจัดแมลงรบกวนชนิดใดบ้าง เช่น ปลวก มด แมลงสาบ แมลงวัน ยุง เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงปริมาณของแมลงรบกวน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ไปจนถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นจุดกำเนิดหรือต้นตอของแมลงเหล่านั้น
  เพื่อให้การกำจัดแมลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกรูปแบบ วิธีการ หรือสารเคมีที่จะใช้กำจัดแมลงได้เหมาะสมและเด็ดขาดมากที่สุด
 2. สำรวจพื้นที่ก่อนเสมอ
  บริษัทกำจัดแมลงควรเข้าไปสำรวจพื้นที่ในโรงงานก่อนทำการกำจัดแมลงในโรงงานเสมอ
  เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เข้าใจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง หรือวางแผนประเมินว่าควรเลือกใช้เครื่องมืออะไร วางตำแหน่งในการอัดสารเคมีตรงไหน นอกจากนี้การสำรวจพื้นที่ยังมีประโยชน์ด้านการประเมินความเสียหายของหน้างานและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปกำจัดแมลงระวังพื้นที่เสี่ยงจุดต่าง ๆ ภายในโรงงานด้วย
 3. สารเคมีที่ใช้ต้องเหมาะสมกับการกำจัดแมลงในโรงงาน
  การเลือกใช้สารเคมีต้องเลือกใช้ให้ตอบโจทย์และตรงกับประเภทของแมลงรบกวนที่อยู่ภายในโรงงาน นอกจากนี้ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการกำจัดแมลงแต่ละรอบ ที่สำคัญต้องระมัดระวังเรื่องสารเคมีที่อาจกระทบต่อสินค้าภายในโรงงาน ควรเลือกสารเคมีให้เหมาะสมกับพื้นที่ของโรงงานแต่ละแห่งด้วย
 4. เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้และความชำนาญ
  เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปกำจัดแมลงในโรงงานต้องมีความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านการกำจัดแมลงเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและรู้ลึกรู้จริงทั้งด้านสารเคมีที่ใช้เพื่อกำจัดแมลง และเข้าใจเกี่ยวกับแมลงรบกวนประเภทต่าง ๆ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยมาใช้งานอยู่เสมอ อาจเลือกเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่มีการส่งพนักงานเข้าอบรมกับ สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (TPMA) สมาคมคนกำจัดแมลงไทย (NPMAThai) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำก็ได้
 5. ระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงต่อสารเคมี
  หากมีการสำรวจพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ที่เข้ามากำจัดแมลงในโรงงานต้องสามารถเลือกสารเคมีที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงงานได้อย่างเชี่ยวชาญ เพราะโรงงานบางแห่งอาจมีพื้นที่ไวไฟ ไวต่อสารเคมี ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังพื้นที่เหล่านั้นให้มาก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่พึงประสงค์
 6. การฝึกอบรมบุคลากรในโรงงาน
  นอกจากการบริการจากบริษัทกำจัดแมลงมืออาชีพเพื่อเข้ากำจัดแมลงในโรงงานอย่างปลอดภัยแล้ว ทางโรงงานเองควรมีการฝึกอบรมบุคลากรภายในโรงงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงรบกวน การลดความเสี่ยงในการเกิดแมลงรบกวนจากต้นตอ และการกำจัดแมลงรบกวนในโรงงานอย่างปลอดภัย โดยจัดหาบริษัทหรือหน่วยงานที่มีความรู้เข้ามาอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถจัดการดูแลปัญหาเรื่องแมลงรบกวนภายในโรงงานในเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ของการกำจัดแมลงในโรงงานโดยทีมงานมืออาชีพ

 1. ช่วยยกระดับสุขอนามัยภายในโรงงาน
  การควบคุมหรือกำจัดแมลงรบกวนในโรงงานอยู่เป็นประจำทุกปีนั้นช่วยยกระดับสุขอนามัยของบุคลากรภายในโรงงาน นอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพโดยรวมของบุคลากรดีขึ้นเพราะลดพาหะของโรง เช่น ยุง แมลงสาบ เป็นต้น
 2. ลดความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่น
  การกำจัดแมลงต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโรงงานมีส่วนช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น มดที่มักเข้าไปทำรังในเครื่องจักรและชอบกัดสายไฟหรือทำระบบไฟมีปัญหา หรือปลวกที่ทำความเสียหายจากการกัดกินโครงสร้างอาคาร เป็นต้น เพราะฉะนั้นการกำจัดแมลงในโรงงาน จึงช่วยลดปัญหาดังกล่าวและยังเป็นการลดต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและทรัพย์สินภายในโรงงานทางอ้อมอีกด้วย
 3. เพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงาน
  การกำจัดแมลงต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโรงงานช่วยให้ประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงานดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการทำงานของคนงานไปจนถึงประสิทธิภาพด้านการผลิต เพราะการกำจัดแมลงรบกวนเป็นการทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานปลอดภัยและเหมาะสมขึ้นนั่นเอง
 4. ประหยัดต้นทุน
  การกำจัดแมลงในโรงงานเป็นการประหยัดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานในระยะยาว เนื่องจากช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ที่อาจเกิดความเสียหายจากแมลงรบกวน รวมถึงต้นทุนด้านประกันสุขภาพหากมีบุคลากรป่วยเพราะแมลงพาหะต่าง ๆ
 5. มีส่วนช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับโรงงาน
  เมื่อสามารถกำจัดแมลงในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ก็จะเป็นการช่วยรักษามาตรฐานที่เหมาะสมของโรงงานได้ มีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเพิ่มผลกำไรให้กับโรงงานได้ในระยะยาว

 

การกำจัดแมลงในโรงงานควรทำเป็นประจำทุกปีและควรวางระบบกำจัดแมลงให้เหมาะสมกับรูปแบบของโรงงานแต่ละแห่ง ดังนั้นจึงควรเลือกใช้บริการจากทีมงานหรือบริษัทมืออาชีพที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลง รวมถึงมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดแมลงในโรงงาน

 

หากคุณคือผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานที่กำลังมองหาบริษัทกำจัดแมลงในโรงงาน KING SERVICE พร้อมให้บริการ เรารับกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดยุง กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนต่าง ๆ ทั้งภายในบ้านและโรงงานทุกขนาด ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มาตรฐานระดับสากล มีประสบการณ์ในการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนมายาวนานกว่า 46 ปี บริการครบวงจรทั้งการให้คำแนะนำ สำรวจหน้างาน และประเมินราคาก่อนให้บริการ นอกจากนี้เรายังเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะอย่างนวัตกรรมการกำจัดปลวกรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น KingFoam โฟมกำจัดปลวก , เครื่องKiiS เป็นเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีผ่านคอมพิวเตอร์ และเหยื่อกำจัดปลวก ProBAIT ซึ่งช่วยให้การกำจัดปลวกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดบริการกำจัดแมลงในโรงงานเพิ่มเติมได้ที่
ติดต่อ KING SERVICE

โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next