บริการกำจัดแมลงรบกวนในโรงงานอาหาร

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management: IPM)

 

กำจัดแมลง

 

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ (IPM) เป็นรูปแบบการจัดการ “ปัญหา” ที่พบภายในพื้นที่บริการ โดยปัญหาที่สำรวจพบได้แก่ ปัญหาแมลง, สัตว์พาหะ และลักษณะของพื้นที่บริการที่อาจเป็นจุดเสี่ยงให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยขั้นตอนในการบริการมีด้วยกันทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ดังนี้

 

การสำรวจปัญหาและติดตั้งกับดักในการเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่บริการ (Inspection and monitoring)

ในช่วงแรกของการเข้าบริการมีการสำรวจทุกพื้นที่อย่างละเอียด พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและทำการวางกับดักที่จุดที่พบปัญหาจากการสำรวจ เพื่อเฝ้าระวังและคอยติดตามระดับความรุงแรงของปัญหาที่พบในช่วงแรกของการเริ่มบริการ โดยใช้เวลาในการเฝ้าระวังปัญหาประมาณ 1 สัปดาห์

 

การจำแนกชนิดปัญหาที่พบจากการสำรวจพื้นที่บริการ (Identification)

เมื่อพบปัญหาหลังจากที่ทำการสำรวจพื้นที่โดยละเอียด ทำให้ทราบถึงชนิดของปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่พบภายในพื้นที่บริการ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยจะช่วยให้เลือกแนวทางการแก้ไขที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

 

การจัดการปัญหาที่พบในพื้นที่บริการ (Management)

ในการแก้ไขปัญหาที่พบจากการสำรวจจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหามากกว่า 1 วิธี โดยมีการใช้ทั้งวิธีที่ใช้สารเคมี, วิธีที่ไม่ใช้สารเคมี และการให้คำแนะนำเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ตรงตามหลักสุขาภิบาลที่ดี

 

การควบคุมความรุนแรงของปัญหาที่พบในพื้นที่บริการ (Control)

ขณะให้บริการมีการบันทึกผลเกี่ยวกับปัญหาที่สำรวจพบ, รายละเอียดในการทำบริการ และสภาพแวดล้อมของสถานที่รับบริการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลหลังการให้บริการ ให้ระดับความรุนแรงของปัญหาลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนั้นแล้วการวิเคราะห์ผลยังช่วยคาดการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้อยู่เสมอ